Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2017

Notulen algemene leden vergadering 22-11-2017 TC Hulster Ambacht

Notulen algemene leden vergadering 22-11-2017 TC Hulster Ambacht

Aanwezig: F. Ivens, D. de Schepper, L. Hoeksma, P. Jongeneelen, J. Elemans, J. van Denderen, J. de Schrijver, G. Inghels, L. Inghels, L. de Bakker, S. Geels, H. van de Klooster, D. Vanden Abbeele, H. Eshuis, H. Rietjens, M. Coremans, S. Berghof, T. de Jonge, P. Aarssen, E. Joossen, J. Dobbelaar, M. Ivens, B. Lockefeer, Y. Ivens, N. Joziasse

Afwezig (met kennisgeving): P. Elegeert, J. Kramers, M. Elegeert, H. van Dorsselaer, R. Mulder, E. Mulder.

1. Opening 20:10

Ben opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen A.L.V. 23-11-2016

Notulen vastgesteld, geen op- of aanmerkingen.

4. Financieel verslag 2017/ Begroting 2018

Yanniek presenteert de financiën. Zie sheets.

Opbrengsten:

Baropbrengst is omhoog, brutowinstmarge van 37% naar 43%. Vorig jaar was er een daling, nu gelukkig weer een stijging.

Minder sponsoropbrengsten seniorentoernooi, doordat Arentis gestopt is als hoofdsponsor.

Lasten:

Gebruiksvergoeding is €12.000 omlaag gegaan in overleg met de stichting.

Begroting:

Is rekening gehouden met een teruglopend aantal leden.

Jos van Denderen geeft een financieel verslag namens de stichting:

Gebruiksvergoeding omlaag door teruglopend ledenaantal.

Reclameinkomsten lopen terug evenals de rente-inkomsten.

2 verlichtingsmasten verkocht aan de gemeente, heeft €2.000, opgeleverd.

Gaan wat langer doen met de huidige banen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zijn nu 7 jaar oud. Zorgen worden geuit door de stichting of ze wel langer mee kunnen dan oorspronkelijk het idee was.

Stefan oppert om gravelbanen op te geven om meer te investeren in de resterende banen. Ben denkt dat dit niet ten goede komt van het aantal jeugdleden. Deze spelen vaak liever op gravel en zouden evt. naar clubs in de buurt verhuizen. Met het oog op het behoud van jeugd misschien geen goede beslissing. Ludo: ‘Het opgeven van baan 8 heeft ook niet zoveel opgeleverd, alleen wat onderhoudskosten’.

Harm vraagt zich af of we niet minder elektriciteitskosten hebben, ’s avonds worden de banen namelijk minder vaak gebruikt dan voorgaande jaren. Jos antwoordt dat er geen vermindering in elektriciteitskosten te vinden is.

Ludo vraagt of LED verlichting een optie is. Heeft de stichting al naar gekeken, maar het duurt heel lang voordat je deze investering terug hebt verdiend (15 tot 20 jaar).

Hans vraagt of het wel reëel is om langer te doen met de vier AA rood banen i.v.m. drainage die minder wordt. Louis meldt dat de drainage eerst verminderd was, maar nu weer verbeterd is. De baancommissie is aan het kijken of er opties zijn om de drainage optimaal te houden.

Contributievoorstel 2018:

Geen verhoging voor senioren en junioren. Wel een voorstel om wintertennis van €40,- naar €50,- te brengen ingaand vanaf seizoen 2018. A.L.V. gaat hiermee akkoord.

5. Verslag kascommissie/ verkiezing nieuwe kascommissie

Kascommissie (Piet Jongeneelen en Jeroen Elemans) heeft geen enkele onregelmatigheid gevonden in de boekhouding. Kascommissie adviseert de A.L.V. om het bestuur te dechargeren. A.L.V. dechargeert het bestuur.

Jeroen Elemans is aftredend, Stefan Geels is toetredend.

6. Schriftelijke verslagen commissies

Alleen van Louis (commissie parkonderhoud en baanonderhoud). Zie verslag.

Ben vermeldt nog dat de ongeregeldheden op het multisportterrein in beeld zijn en dat stichting Invictus al bezig is deze op te lossen.

7. Samenvatting seizoen 2017

Ben vertelt hoe hij dit jaar heeft ervaren en beschouwt dit jaar als een soort leerjaar, wil in de toekomst nog actiever worden als voorzitter.

Padelbaan zouden we graag aanleggen op het park. Zou veel jeugdleden aantrekken, maar ook voor de oudere leden is het interessant. Haalbaarheidsonderzoek nodig. Kosten zijn €45.000 voor het aanleggen van zo’n baan.

Rabobank actie heeft de club €540, opgeleverd. 128 stemmen van onze leden, waarvoor dank!

Ben vraagt of er meer communicatie moet komen vanuit de club over wat er speelt op de club. Er wordt een beetje 50/50 gereageerd. Ludo: vroeger werd dit op de site gezet en Dominique vraagt zich af of we niet een hippere site zouden moeten hebben. Ben: ‘Op het moment zijn we aan het kijken naar de KNLTB club app, zouden eerder daarin investeren dan in onze website’.

Stefan: ‘Hockey loopt van september t/m april. Zouden we geen combinatie abonnement kunnen aanbieden?’ Dit hebben we al eerder gedaan, kwamen toen geen aanmeldingen. Misschien toch goed om dit nog eens op te pakken en misschien beter te promoten.

Seniorentoernooi is goed verlopen, 109 deelnemers. Leuke baansponsoring geregeld door Marnix door afwezigheid van een hoofdsponsor. Ook de Luctor Belting commissie heeft weer voor een gezellig toernooi gezorgd met 30 deelnemers.

8. Wisseling commissieleden

Pascal was vorig jaar al afgetreden als commissielid, maar doet het nu nog steeds. Het wordt tijd voor nieuwe jeugdcommissieleden en het liefst ook iemand uit deze commissie in het bestuur!

Luctor Belting commissie: Lisa zou evt. nog wel deel willen uitmaken van het team, maar niet als leider. Hier zoeken we dus ook nog mensen voor.

Luctor Belting stopt na 20 jaar als hoofdsponsor, we moeten dus ook achter een nieuwe hoofdsponsor aan. Misschien niet iets wat we in deze ALV kunnen oplossen, maar wel komende maanden.

Louis: ‘Misschien kunnen leerlingen van het Reynaertcollege een toernooi organiseren als invulling van maatschappelijke stage’. Marianne meldt dat we op zondag ook vaak leerlingen hebben die helpen om aan maatschappelijke stage uren te komen. Jack: ‘Deze zouden dan net als het Whoznext team begeleid moeten worden door ouderen’.

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Marnix is aftredend maar herkiesbaar. Niemand die tegenstemt, Marnix blijft.

Ben geeft aan nog niet weg te gaan. Yanniek geeft aan sowieso nog 1 jaar door te gaan en het daarna nog niet te weten i.v.m. studie. Nomie geeft aan nog 1 jaar secretaris te zijn en daarna het stokje door te willen geven.

10.Rondvraag/sluiting

Piet waarschuwt het huidige bestuur dat er op tijd nagedacht moet worden over seizoen 2019, i.v.m. een vertrekkende secretaris en een eventueel vertrekkende penningmeester.

Louis meldt dat de commissie parkonderhoud het 50+ toernooi nieuw leven wil inblazen.

Bedankje van Ben naar alle vrijwilligers en er wordt een drankje van de club aangeboden aan de leden.

Vergadering gesloten om 21:22

« Terug

» Nieuws archief